Geogebra

 

geogebra.se

Kursplan för MA1207 - Matematik Diskret

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser

vara förtrogen med viktiga egenskaper hos mängden av de hela talen och kunna tillämpa dessa i problemlösning

kunna arbeta med mängder och operationer på mängder i tillämpningar inom dataområdet

kunna arbeta med induktion och rekursion och redovisa hur begreppen kan användas inom datatillämpningar

kunna använda grundläggande begrepp och principer inom kombinatorik samt tillämpa dessa vid t.ex. analys av algoritmer

kunna beskriva begreppet relation och kunna arbeta med samband mellan datamängder

känna till hur grundläggande satslogik används i programmering och problemlösning.